தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

நிறுவனத்தின் இருப்பிடம் 2
தொழிற்சாலை img-1
தொழிற்சாலை img-2